Värdegrund

Värdegrund för Föräldrakooperativet Sångglada Barn

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska vår verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Förskolans värdegrundsbegrepp

  1. Demokrati
  2. Solidaritet
  3. Människans lika värde
  4. Människans okränkbarhet
  5. Jämställdhet
  6. Miljö
  7. Trygghet

Tolkningar av värdegrundsbegrepp

Demokrati:

Både barn och vuxna på vår förskola ska ha inflytande i verksamheten och kunna vara med att påverka verksamhetens innehåll. Förskolan ska låta barnens egna planer, fantasi och kreativitet komma till uttryck i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi ska lyssna på varandras åsikter och barnen ska få möjlighet att komma fram till gemensamma beslut genom till exempel att rösta eller föra diskussioner.

Solidaritet:

Vi ska visa empati, respekt och ta hänsyn till varandra. Vi ska bry oss om varandra och inte retas. Genom att göra roliga saker tillsammans ska vi få en känsla av samhörighet och gemenskap.

Människans lika värde:

Alla människor är unika och alla människor är lika mycket värda. Vi ska respektera alla för dem de är.

Människans okränkbarhet, frihet och integritet:

Det är viktigt att fa vara sig själv och vi vuxna måste sträva efter att stärka barnens självförtroende. På Sångglada Barn accepterar vi inte någon form av mobbning eller avvikande våldsbeteende.

Jämställdhet:

Alla ska ha samma möjlighet. Alla barn ska ha möjlighet att bilda egna uppfattningar och göra val utefter sina egna förutsättningar. Alla barn ska ges samma rättigheter och skyldigheter.

På Sångglada Barn ska vi arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Alla barn ska kunna utveckla förmågor och intressen oberoende av vilket kön de har.

Miljö:

Vi ska ge barnen en trygg och harmonisk miljö som ger barnen möjlighet till lek och aktivitet. Miljön ska inspirera och väcka barnens nyfikenhet till upptäckter och lärande. De vuxna ska se varje enskilt barns möjligheter och förutsättningar. Vi ska ha roligt tillsammans. Vi ska ha ett ekologiskt förhållningssätt och medverka till att barnen får förståelse för allemansrätten och det eviga kretsloppet.

Trygghet:

Vi tycker att det är viktigt att barnen känner sig trygga på vår förskola. Därför har vi bestämda rutiner på förskolan. Vi låter alltid barnen veta vad som händer och de ska känna att det alltid finns någon vuxen till hands. Vi ska vara goda förebilder för barnen. Genom att arbeta efter vår värdegrund skapar vi en både en yttre och inre trygghet hos barnen som de förhoppningsvis tar med sig också utanför förskolan.

Att sträva mot

Barnen ska utvecklas till goda kamrater och se glädje med att leka med varandra, lyssna och se varandra och hjälpas åt. Barnen ska känna trygghet och ges möjlighet att bygga upp sin självkänsla.

Vi vill att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga och förståelse för olikheter.

Vi ska stimulera barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande. Vi ska utveckla barnens förmågor och kulturskapande samt överföra vårt kulturarv som handlar om värderingar, traditioner, historia, språk och kunskaper.

Här kan du läsa mer om skolans värdegrund: www.skolverket.se/vardegrund.