Pedagogisk verksamhet

Pedagogisk verksamhet

Sångglada barn bedriver en planerad och målinriktad pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan (Lpfö 98/16) som utgångspunkt. (Läs mer om Lpfö-98/16 på skolverkets webbplats)

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Detta bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Vi strävar efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, intressen, önskemål och behov. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar vårt arbete i förskolan.

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Verksamheten skall också hjälpa barnen att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. (Lpfö 98/10)

Något som ligger oss varmt om hjärtat är att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom tal- och skriftspråk. Det utgör för oss både innehåll och som en metod att främja barns utveckling och lärande. Sagor och berättelser har också en stor plats i vår verksamhet.

Vi på Sångglada barn arbetar under verksamhetsåret med följande:

Natur

Vi vill inspirera barnen till att våga utforska naturen och lära dem att känna respekt för djur och natur. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi hoppas att barnen därigenom får en miljöfostran där de lär sig att respektera, ta ansvar för och känna vikten av att vårda naturen. Naturen är en inbjudande lekplats som inte erbjuder några färdiga leksaker utan fantasin får fritt spelrum här. Förhoppningsvis kan vi skapa ett varaktigt intresse för naturen. Barnen ges möjlighet till frisk luft och får sitt rörelsebehov tillgodosett. Barnen tränar också grov- och finmotorik genom att balansera, röra sig i olika terräng, plocka löv och kottar osv.

Barnen får dagligen möjlighet att upptäcka växter och djur i närmiljön då de vistas i vår park. En gång i veckan går vi till skogen. Några gånger per termin har vi även med matsäck till skogen.

Yoga

Yoga använder vi som ett verktyg för att skapa lugn, koncentration och välbefinnande i barngruppen. Yoga går helt i linje med både det som står i förskolans läroplan och vår egen värdegrund. Yoga kommer ursprungligen från Indien och har utövats i tusentals år i syfte att skapa balans mellan kropp, sinne och själ. Yoga är ett vetenskapligt beprövat verktyg som används i förskolan för att främja barns hälsa, fokus och självkänsla och är inte kopplat till något livsfilosofiskt system eller någon religion.

Röris 

När vi har röris leker vi lekar, vi tränar grundrörelser som att balansera, krypa, rulla, hoppa, springa med hjälp av hinderbanor och vi använder oss av ”miniröris” som är ett gympaprogram för förskolebarn. Vid dessa tillfällen får barnen möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning och utveckla sin motorik och koordinationsförmåga, var och en efter sina egna förutsättningar.

Skapande

Vi arbetar med skapande verksamhet av olika slag. Detta utvecklar barnens fantasi och kreativitet samt att det stärker deras självkänsla och motorik. Att skapa är spännande och ger många möjligheter till att uttrycka känslor och sinnesstämning. Att få uttrycka sig i bild och form är också ett sätt för barnen att öva upp sin iakttagelseförmåga. Vi ger barnen möjlighet att prova olika material och metoder. Tuschpennor, kritor, färgpennor, tejp, klister, play-doh, vattenfärg och byggnadsmaterial m m finns tillgängligt för barnen på avdelningen.

Vi tar barnens färdiga produkter på allvar, de är betydelsefulla. Detta synliggör vi genom dokumentering t ex genom att hänga upp deras teckningar på väggen. Barnen får också samtala och fantisera kring sina skapelser.

Sång och musik

Vi är stolta över att vår förskola heter Sångglada Barn och under den senaste tiden har vi arbetat för att ännu mer leva upp till namnet. Vi pedagoger har ett stort intresse för musik och att spela och sjunga med barnen är därför något som får stort utrymme i vår verksamhet. Vi samarbetar med musikhögskolan på så vis att vi en gång i månaden får besök av en rytmik-och musiklärare som kommer och musicerar tillsammans med oss och vi får lära oss nya sånger vilket gör att vår sångrepertoar växer och växer. Vi har också gjort en scen till barnen och våra instrument används flitigt vilket vi gläds. Något vi är stolta över är att vi dragit igång ett allsångsprojekt med andra förskolor i stadsdelen, ”Allsång på Sångglada”. Det är ett tillfälle då vi bjuder in andra förskolor att sjunga tillsammans med oss. I vårt musikarbete märker vi att gruppens gemenskap stärks vilket är väldigt positivt.

Drama

Genom drama utvecklar barnen empati, förmåga att sätta sig in i hur andra människor tänker, känner och agerar. Barnens koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och rumsuppfattning stärks också genom våra dramaövningar. Barnen lär sig även att uttrycka och tolka känslor och genom drama- och teaterövningar stärks deras självkänsla.

Samling

Samlingen ger gruppen en stund av gemenskap vilket stärker gruppkänslan. Barnen tränas i att lyssna, tala i grupp, koncentrera sig, turtagande och empatiskt tänkande.

Vi uppmärksammar vilka barn som är här och vilka som inte är här. Barnen har sina bestämda platser vilket ger barnen trygghet. Vi sjunger, gör rim och ramsor, leker, pratar om hur vi har det, barnen får dela sina funderingar och önskningar.

5-årsklubb

Varannan vecka har vi 5-årsklubb tillsammans med barn från andra kooperativ i stadsdelen. Vi besöker varandras förskolor och barnen får chans att lära känna och leka med nya kompisar.

Språk

Vi låter barnen utveckla kommunikation och lyssnande genom bl a rim och ramsor, sång, rytmik, sagoläsning samt genom att tala och lyssna på varandra. Barn som visar intresse för läsning och skrivning ges möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med material som utvecklar detta. Alfabetet finns bland annat uppsatt på väggen och det finns böcker, pussel och magnetbokstäver som barnen är omgivna av. Vi uppmärksammar barnens olika språk och lär av varandra på detta vis.

Matematik

Vi arbetar också med att synliggöra matematiken för barnen. Barnen ges många tillfällen att få använda matematik i vardagen och det finns även konkret material som utvecklar detta hos barnen. Matematiken lärs också in med lekar, rim och ramsor, sånger och sagor.

Sagor och berättelser

Varje dag får barnen ta del av berättelser i någon form såsom sagoband, flanosagor, högläsning och egen läsning. Böcker, sagor och berättelser ger barnen erfarenheter, stimulerar fantasin och skapar en nyfikenhet för läsning och det skrivna språket.

Teater & studiebesök

Vi tar del av och använder oss av det kulturutbud som erbjuds så som teatrar, museer, bio och bibliotek mm. Alla barn får gå på några av dessa aktiviteter flera gånger per termin.

Den fria leken

”Har ni bara lekt idag?” Vänskap, Kroppsuppfattning, Glädje, Jämlikhet, Språk, Planering, Regler och Normer, Inlevelse, Grovmotorik, Sinnesförnimmelse, Finmotorik, Begreppsbildning Konfliktlösning, Koncentration, Problemlösning, Identitet, Tänka, Fantasi, Besvikelse, Trygghet, Rumsuppfattning, Uppmärksamhet, Kommunikation, Gruppkänsla, Hänsyn, Kreativitet, Självständighet, Iaktta, Flexibilitet, Frigörelse…
Leken är central och viktig del för barnens utveckling, lärande och sociala kompetens. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi uppmuntrar och försöker stimulera och respektera barnens lek så mycket som möjligt.

Dokumentation

Vi använder oss av dokumentationsverktyget Pluttra.

Måltider

Barnen hjälper till att duka borden, ställa fram maten och dukar av själva efter egen förmåga. Av praktiska skäl och för att barnen skall känna trygghet har alla barn en bestämd plats och en pedagog vid sitt bord. Vi vill att måltiden skall vara lugn och ge tillfälle till samtal, skapa en god matkultur och att alla skall känna matglädje. Barnen får träna sig i att skicka maten till varandra och vänta på sin tur. Vi arbetar för att barnen ska våga smaka på maten och lära sig ett bra bordskick.

Av- och påklädning

Barnen får så långt som möjligt klä på sig själva. Barnen får lära sig att ta på sig kläder i rätt ordning, knäppa knappar osv. samt att de ska kunna anpassa kläder efter väderlek. Vi hjälper till när det behövs. Målet är att barnen skall bli självständiga och utveckla en tro på sin egen förmåga.

När vi går in får barnen ställa sig i kö och vänta på sin tur att ta av sig skorna innan de kan fortsätta in för att ta av sig resten av kläderna. De får själva hänga upp sina kläder och de får känna efter om de är blöta och om något behöver hängas upp i torkskåpet, självklart med en vuxen till hands om det behövs.

Tema

Under varje termin arbetar vi med ett eller flera teman. Temaformen ger ny kunskap och gör det många gånger lustfyllt för barnen. Att arbeta temainriktat ger oss möjlighet att gå djupare in på olika ämnen. I temaarbetet använder vi oss av många olika uttrycksformer såsom läsning, teater, bild, form, skapande mm.